Blue Surface
לוגו שבוע היזמות כיתוב לבן white.png

15 - 22 . 11 . 2020

ערכת הכלים

בכדי להרחיב את החיבור של האירוע שלכם לאירועי שבוע היזמות העולמי בישראל הורידו את ערכת המדיה הרשמית שלנו.

גופן שבוע היזמות, אנגלית

VAG Rounded Std Thin

Global_Week_Logo.png

"The quick brown fox jumps over the lazy dog"

לוגו שבוע היזמות

מארגני אירועים בשבוע היזמות העולמי יכולים לעשות שימוש חופשי בלוגו שבוע היזמות בישראל 

אין לערוך את הלוגו

Global_Week_Logo.png
מעגל

משמש לשימושים עיצוביים, מעגל היזמות בפני עצמו אינו הלוגו הרשמי של רשת היזמות ולא של שבוע היזמות

compass.png
Global Entrepreneurship Network Israel©
  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube