top of page

ערכת כלים - שבוע היזמות 

בכדי להרחיב את החיבור של אירועי שבוע היזמות העולמי בישראל הורידו את ערכת המדיה הרשמית שלנו 

Global_Week_Logo.png
גופן שבוע היזמות, אנגלית

VAG Rounded Std Thin

"The quick brown fox jumps over the lazy dog"

Global_Week_Logo.png
לוגו שבוע היזמות

מארגני אירועים בשבוע היזמות העולמי יכולים לעשות שימוש חופשי בלוגו שבוע היזמות בישראל

compass.png
סמל

משמש לשימושים עיצוביים, הסמל איננו מהווה את הלוגו הרשמי של רשת היזמות הגלובלית.

משמש לכתיבת מכתבים ופרסום הודעות רשמיות במסגרת שבוע היזמות העולמי

brandcolors.jpg
סרגל הצבעים 

סרגל הצבעים השלם של שבוע היזמות העולמי 2018

bottom of page